Меню Търсене

Резерват Камчия

Възможности

  • Природа

Резерват Камчия се намира на долното поречие на река Камчия на 25км. от град Варна, в близост до курортите Шкорпиловци и Камчия.

Тук се намира най-голямата крайречна гора в България – Лонгоз. Тази гора прилича на широколистна джунгла. Тук се срещат около 40 дървесни вида. На места водите на река Камчия са покрити с водни лилии. Също така това е и най-известното находище на блатно кокиче.

В резервата са регистрирани 196 вида птици, от тях 56 са включени в Червената книга на България. Тук е единственото място в България, където зимува червеноглавата потапница. Резервата е едно от местата където се срещат редки видове за България и Европа като черния щъркел , малкия креслив орел, сокол орко и други.

Гората е наречена лонгоз и целта на резервата е да се запази нейният естествен вид. Гората на места достига до 50 м височина. В лонгозната гора се срещат около 40 вида дървета: летен дъб, елша, бяла топола, дива круша, върба, мъждрян и др., но преобладават полски бряст и ясен. Голяма част от дърветата са на възраст над 150 години и с височина над 35 метра. Храстите са представени от червена къпина, глог,шипка, дрян, леска и др. От особено голямо значение са и лианите, които образуват завеса на по-влажните места. Те са представени от скрепка, дива лоза, имел и др.

На територията на резервата се намира едно от най-големите находища на блатно кокичев България. В реката се срещат лилии и други водолюбиви растения. Крайречните заливни гори около устието на р. Камчия, включени в границите на едноименния резерват, днес са най-представителният образец на лонгозните гори, разпространени в източната част на Балканския полуостров. Тази екосистема има уникален характер, който произтича от състава и структурата на горската растителност и специфичните екологични условия, при които тя се развива.

Коментари