Меню Търсене

Посетителски център Поморийско езеро

Възможности

  • Природа

Поморийско езеро е свръхсолена лагуна, съхраняваща уникална екосистема със специфичен растителен и животински свят. Разположението на езерото по големия миграционен път на птиците Via Pontica определя голямото им разнообразие в района – 269 вида!

Посетителският центърът е изграден и се стопанисва от неправителствената природозащитната организация Зелени Балкани. Разположен е в гр. Поморие на южния брег на Поморийското езеро и предлага:

– Постоянна експозиция за биоразнообразието в езерото
– Интерактивно обарзователно табло
– Тематични беседи за биоразнообразието на влажната зона;
– Оборудване за наблюдения на птици (далекоглед и бинокли);
– Организиране на орнитологични турове в района на езерото
– Организиране на семинари и обучения;
– Организиране на различни природозащитни кампании, акции и консервационни бригади;
– Информационни материали и сувенири;
– Прожекции на филми на екологична тематика.

Центърът е изключително подходящ за извънкласни практики по екологично образование на тема „Опазване на влажните зони”. Поради недоброто познаване на тези природни територии и слабата подкрепа за тяхното правилно управление, унищоважаването им продължава и днес.

Поморийско езеро е защитена местност от 2001 г., а високата му природна стойност е оценена и на международно ниво с включването му в Списъка на влажните зони с международно значение към Рамсарската конвенция и общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Коментари